Ako si obstarať firemné vozidlo? | Commander

Ako si obstarať firemné vozidlo?

21. júna 2021 | Vozový park | Čas čítania: 6 min.

Obstarávanie vozidla

Monitorovanie vozidiel, práca s dátami a optimalizácia vznikajúcich nákladov sú až nasledujúcimi krokmi pri správe vozového parku. Prvým krokom je zaručene samotné obstaranie jedného alebo viacerých firemných vozidiel. Ako postupovať? Aký je najideálnejší spôsob a ktoré výdavky je možné zahrnúť do účtovníctva? Poradíme vám v nasledujúcich riadkoch.

Základné spôsoby obstarania nového firemného vozidla sú dva: priamy nákup alebo leasing. Pri každej z možností treba zvážiť pre a proti. Správne rozhodnutie vám môže ušetriť čas, financie aj nadbytočné administratívne úkony v budúcnosti.

Obstarávanie formou nákupu vozidla

Najdôležitejšou informáciou, ktorú by ste mali vedieť, či už ste fyzická alebo právnická osoba, je, že si na obstarané auto do podnikania formou nákupu (z vlastných finančných prostriedkov alebo pomocou úveru) môžete do daňových výdavkov uplatniť tieto náklady:

 • odpisy,
 • výdavky na pohonné látky,
 • daň z motorových vozidiel,
 • výdavky na udržiavanie a prevádzku auta,
 • výdavky na poistenie (povinné zmluvné, havarijné a pod.),
 • výdavky na technickú a emisnú kontrolu,
 • výdavky súvisiace s úverom na obstaranie auta (napr. úroky),
 • iné výdavky (napr. diaľničná známka, parkovné, registračný poplatok).

 

Daňové zvýhodnenie a kalkulačka

 

Obozretný treba byť v prípade obstarania tzv. luxusných automobilov, t. j. osobných automobilov so vstupnou cenou vyššou ako 48 000 €. Pri tomto type vozidiel je zavedené obmedzenie zahrňovania ich daňových odpisov do základu dane.

Ak si obstaráte vozidlo do svojho podnikania v hodnote vyššej ako 1 700 € a s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok, musíte takéto vozidlo zaradiť do dlhodobého hmotného majetku a odpisovať ho. V prípade, že je vstupná cena auta menej ako 1 700 €, ale doba použiteľnosti bude viac ako jeden rok, môžete sa rozhodnúť medzi dvomi možnosťami: buď budete vozidlo postupne odpisovať, alebo si náklad na kúpu zaradíte do účtovníctva jednorazovo. V tom prípade ide celá obstarávacia cena vozidla do daňových výdavkov v plnej sume.

Odpisovať vozidlo začínate dňom jeho užívania, preto, ak dlhšie plánujete jeho nákup, nečakajte na koniec roka. Okamihom zaradenia do užívania si viete do daňových výdavkov uplatniť mesačný odpis po dobu 48 mesiacov.

Obstarávanie formou leasing

Prvou otázkou, ktorú je nutné zodpovedať je, či si zvolíte leasing operatívny alebo finančný.

 1. Finančný leasing

Využíva ho prevažná väčšina ľudí/podnikateľov. Ide o dlhodobý prenájom na základe nájomnej zmluvy s právom odkúpenia prenajatého majetku po skončení doby prenájmu. To znamená, že po skončení doby leasingu sa stane vlastníkom vozidla nájomca – osoba alebo firma, ktorá si vozidlo prenajímala. Počas doby trvania leasingovej zmluvy si nájomca uplatňuje do daňových výdavkov vstupnú cenu vozidla vo forme odpisov a úrok plynúci z finančného leasingu. Súčasťou leasingovej splátky býva aj poistenie vozidla.

Táto forma financovania si vyžaduje počiatočnú investíciu pri obstaraní v podobe prvej splátky – akontácie. Automobil obstaraný formou finančného leasingu vykazujete ako svoj majetok a znášate všetky náklady súvisiace s jeho užívaním.

 1. Operatívny leasing

Tento druh leasingu si podnikatelia volia v prípade, že nemajú záujem mať vozidlo v obchodnom majetku. Ide o formu prenájmu bez predkupného práva. Po skončení leasingu vozidlo ostáva majetkom prenajímateľa. V tomto prípade sa o správu vozového parku, servis a údržbu vozidiel stará prenajímateľ. Na základe vzájomnej dohody môže prenajímateľ zabezpečovať aj ďalšie služby, ako napríklad poistenie, diaľničné poplatky a iné. Pri operatívnom leasingu odpadá povinnosť platby akontácie.

 

Operatívny lízing

 

Ak by sme chceli informácie zhrnúť, môžeme jednoducho povedať, že ak sa osoba/firma rozhodne obstarať si auto do svojho podnikania prostredníctvom operatívneho prenájmu, platí tvrdenie: podnikateľ je v tomto prípade len používateľom automobilu.

Do daňových výdavkov si za auto, obstarané výhradne formou operatívneho leasingu, môžete uplatniť nasledujúce výdavky (náklady):

 • nájomné,
 • výdavky na pohonné látky,
 • výdavky na diaľničnú známku,
 • iné výdavky vyplývajúce zo zmluvy o operatívnom prenájme vozidla (napr. výdavky za udržiavanie auta).

Aj v prípade operatívneho leasingu platí obmedzenie pri obstarávacej cene vozidla vyššej ako 48 000 €.  Zákon vás limituje ročným nájomným vo výške 14 400 €.

Automobil a odpočet DPH

Či už si obstaráte automobil z vlastných zdrojov, alebo využijete služby leasingových spoločností, nezabúdajte na možnosť uplatnenia odpočtu DPH pri použití vozidla na podnikateľské účely. Ak budete automobil využívať aj na iné než podnikateľské účely, môžete si odpočítať DPH len v pomernej výške, v závislosti od rozsahu použitia automobilu na podnikanie.

Pri finančnom leasingu s právom kúpy prenajatej veci vzniká nárok na odpočet DPH postupne na základe splátkového kalendára najneskôr posledný deň kalendárneho mesiaca, na ktorý sa leasingová splátka vzťahuje.

V prípade obstarania auta formou operatívneho leasingu vzniká nárok na odpočet DPH z dohodnutého nájomného, ako aj iných výdavkov, ktoré súvisia s prenájmom.

 

Máte už lepší prehľad o tom, ako si obstarať vozový park a aké výdavky si môžete zahrnúť do vášho účtovníctva? Ďalším krokom je zbieranie údajov, ich ukladanie a detailne vedená kniha jázd pre každé vozidlo. Viac o knihe jázd a našich riešeniach nájdete na stránke, ktorú sme jej venovali.

V prípade, že potrebujete poradiť a zorientovať sa v ponuke monitorovacích riešení, neváhajte nás kontaktovať. Naši obchodníci vám radi poradia a pripravia riešenie presne na mieru vášho podnikania.